Oferta

Poniżej przedstawiona została szczegółowa oferta. Indywidualny projekt wyceniany jest na podstawie problematyki i szczegółowości projektu.Umów się na niezobowiązujące spotkanie – oferta cenowa jest bezpłatna. Zadbaj o indywidualizm i zapytaj o ofertę projektową – dopasujemy ją do Twojego budżetu.

doradztwo prawne budowlane

 • doradztwo dotyczące porady prawnej, np. możliwości zabudowy, wymaganych zgłoszeń, projektów i pozwoleń.
inwentaryzacja obiektu

 • pomiar wewnętrzny budynku plus dokumentacja rysunkowa techniczna.
wniosek o warunki zabudowy

 • opracowanie części opisowej i rysunkowej, uzyskanie wymaganych pozwoleń i złożenie w urzędzie.
projekt koncepcyjny

 • uwzględnia ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy i stanowi podstawę do akceptacji rozwiązań projektowych przez zamawiającego przed opracowaniem projektu budowlanego.
projekt zagospodarowania terenu jako odrębne opracowanie

 • opracowanie części opisowej i rysunkowej na kopii mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego w zakresie określonym przez obowiązujące prawo oraz projektów:
 • układu komunikacji wewnętrznej
 • ukształtowania terenu
 • ukształtowania zieleni
 • ochrony przeciwpożarowej terenu inwestycji
 • sieci i przewodów uzbrojenia terenu w granicach bezpośredniego terenu inwestycji.
projekt budowlany 

 • stanowi podstawę do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonania dokumentacji wykonawczej. Szczegółowy zakres projektu budowlanego:-projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno
 • budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektów charakterystykę energetyczną i ekologiczną a także proponowane niezbędne rozwiązania instalacyjne i techniczne, a także rozwiązania materiałowe i zasady nawiązania do otoczenia wraz z niezbędną koordynacją prac we wszystkich zakresach o ile takie występują,
 • stosownie do potrzeb uzyskanie oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków i odpadów oraz warunkach technicznych podłączenia do odpowiednich sieci,
 • zebranie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz wymaganych prawem sprawdzeń projektu budowlanego.
decyzja pozwolenia na budowę

 • pomoc w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę, skompletowanie niezbędnych dokumentów, wystąpienie w imieniu Zamawiającego do urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji.
projekt wykonawczy

 • stanowi doszczegółowienie projektu budowlanego. Zakres projektu wykonawczego powinien umożliwiać jednoznaczną realizację inwestycji w pełnym zakresie. Projekty związane z zagospodarowaniem działki lub terenu oraz projekty związane z projektowaną i ewentualną przebudową uzbrojeniapodziemnego na terenie planowanej inwestycji wraz z przyłączami naterenie działki jak również:
 • projekty dotyczące wykonania robót ziemnych i zazielenienia terenu
 • projekty dróg , parkingów i innych elementów komunikacji.
 • projekty architektoniczno – budowlane obiektów przewidzianych do zrealizowania w projekcie zagospodarowania terenu.

 

Projekty architektury poszczególnych obiektów:

 • rzuty, przekroje, elewacje, wykazy stolarki, ślusarki, wykończenia, podstawowe wyposażenie pomieszczeń itp.
 • projekty detali budowlanych
 • projekty konstrukcji podstawowej poszczególnych obiektów w zakresie fundamentów obiektów, elementów nośnych, przekryć, schodów itp.
 • projekty instalacji występujących w obiektach wraz z niezbędną koordynacją prac we wszystkich zakresach o ile takie występują.
nadzór autorski:

 • rutynowe pobyty na budowie; udział w naradach technicznych organizowanych przez Architekta, Zamawiającego lub Wykonawcę. Uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót.; udzielanie stosownych porad Wykonawcy i bieżące wyjaśnianie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji.
mała architektura i urządzenia budowlane, np. ogrodzenia opracowanie części opisowej i rysunkowej, w tym: lokalizacja obiektu

 • rzuty, przekroje ,widoki obiektu
 • rozwiązania materiałowe
 • detale wykonawcze
 • niezbędne obliczenia statyczne.
konsultacje dotyczące projektu wnętrz

 •  porady projektowe, szkice rozwiązań, wstępna kolorystyka.
projekt koncepcyjny wnętrz – aranżacja

 • obejmuje:-rzuty, przekroje i widoki w skali ogólnej z wstępną dyspozycją aranżacji meblami ruchomymi
 • ogólne dyspozycje dotyczące sufitów i oświetlenia wnętrz
 • wstępne dyspozycje dotyczące kolorystyki i rozwiązań materiałowych ścian, sufitów i posadzek.
projekt techniczny wnętrz zawierający aranżacjęobejmuje:

 • opis techniczny
 • rzuty, przekroje i widoki w skali niezbędnej do przedstawienia rozwiązań projektowych ze szczegółowym zwymiarowaniem i dyspozycją aranżacji meblami ruchomymi
 • szczegółowe dyspozycje plastyczne sufitów podwieszonych z rozmieszczeniem elementów stałego wyposażenia technicznego jak oprawy oświetleniowe, kratki wentylacyjne itp.
 • szczegółowe dyspozycje dotyczące oświetlenia wnętrz
 • szczegółowe dyspozycje dotyczące kolorystyki i rozwiązań materiałowych ścian, sufitów i posadzek
 • ewentualne obliczenia i rysunki konstrukcyjne
 • szczegółowe rysunki robocze detali architektonicznych oraz elementów stałego wyposażenia takie jak obudowy ścian i słupów, drzwi, poręcze, bariery ochronne, wbudowane szafy, osłony i obudowy grzejników, itp.
nadzór autorski wnętrz

 • rutynowe pobyty na budowie; udzielanie stosownych porad Wykonawcy i bieżące wyjaśnianie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji.
wizualizacje projektowe

 • wykonanie prezentacji modelu w trzech ujęciach perspektywicznych z zastosowaniem tła katalogowego lub w przypadku wnętrz, katalogowego wyposażenia.